© 2019 Tara Hakim 

TARA HAKIM

 

tarahakim@gmail.com

647 877 3136 

Toronto, ON.